Ви тут: Документи / Регламент
Українська
English
понеділок, 22.10.2018

 

РЕГЛАМЕНТ

Рожнятівської районної ради

Із змінами внесеними Рішенням № 74-3/2016 від 03.03.2016

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Районна рада є органом місцевого самоврядування, що, відповідно до Конституції України,  представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наділяється власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно. Строк повноважень ради – п’ять років.

1.2. У своїй діяльності районна рада, її органи та посадові особи діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Європейською хартією місцевого самоврядування, Конституцією і законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Регламентом.

1.3. Кількісний склад депутатів районної ради визначається радою відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" і становить 36 повноважні і рівноправні депутати.

1.4. Районна рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин (24) депутатів від загального складу ради.

1.5. Рішення районної ради, прийняті в межах її повноважень, визначених законами України, обов’язкові до виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, організаціями, установами, підприємствами всіх форм власності, посадовими особами та громадянами на території району.

1.6. Регламент Рожнятівської районної ради визначає діяльність районної ради та її органів, встановлює порядок скликання і проведення сесій районної ради, засідань постійних  та інших комісій, формування органів ради, порядок здійснення контрольної діяльності та інші процедури, а також функції органів районної ради та її посадових осіб, які випливають з їх повноважень.

1.7. Регламент районної ради затверджується районною радою не пізніше як на другій сесії районної ради. Зміни і доповнення до Регламенту вносяться на пленарному засіданні районної ради. 

1.8. Робота районної ради базується на принципах відкритості і гласності. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування офіційного сайту ради. При функціонуванні сайту ради повинні бути забезпечені:

розміщення діючої редакції регламенту ради;

-         технічна можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту ради;

-         технічна можливість здійснювати перегляд он-лайн трансляцій засідань ради, а також можливість у будь-який час доби переглядати архів трансляцій за умов технічного та фінансового забезпечення;

-         розміщення результатів голосувань ради, протоколів і рішень засідань ради, постійних та інших комісій тощо;

-         розміщення в порядку визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації” проектів рішень; 

-         розміщення інформації про депутатів, голову, його заступника, яка включатиме автобіографії, декларації про доходи, дні і місце прийому, контакти для листування звичайною, електронною поштою та телефонного зв’язку;

-         розміщення інформації на офіційному веб-сайті про особисте відвідування пленарних засідань та засідань постійних депутатських комісій депутатами ради із зазначенням причин відсутності депутата на засіданні; 

-         розміщення звітів голови, його заступників, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій ради за умов технічного та фінансового забезпечення;

-         можливість створення електронної петиції та збору підписів в її підтримання (в т.ч. можливість поширення інформації в соціальних мережах). 

      

{Розділ 1 Регламенту доповнено пунктом 1.8. згідно із Рішенням № 74-3/2016 від 03.03.2016}

 

Розділ 2. Сесії Рожнятівської районної ради.

2.1. Сесія районної ради

2.1.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія є основною організаційно-правовою формою роботи ради і правомочна вирішувати будь-які питання, що віднесені до її компетенції. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій ради.

2.1.2. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів (19) від загального складу ради. При відсутності встановленої кількості депутатів за рішенням головуючого проведення сесії переноситься на інший час.

2.1.3. Пленарні засідання ради тривають до вичерпання її  порядку денного. Вони проводяться, як правило, у сесійній залі ради. В окремих випадках за пропозицією голови ради, постійної комісії, президії ради або не менше однієї третини депутатів (12) від загального складу ради може проводитися виїзне засідання ради.

2.1.4. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються  питання, визначені статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та інші питання, віднесені до її компетенції, виходячи з державних і місцевих інтересів.

2.1.5. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

2.1.6. На засідання ради запрошуються керівництво районної державної адміністрації та можуть бути присутні депутати інших рад. При необхідності запрошуються представники державних органів, політичних партій, об’єднань громадян, трудових колективів, засобів масової інформації. Пропозиції щодо запрошених подаються постійними комісіями, органами, які вносять питання для розгляду. На підставі цих пропозицій виконавчим апаратом районної ради формується список запрошених.

Головуючий на засіданні інформує депутатів про участь осіб, запрошених на сесію. Запрошені особи не повинні втручатися у роботу сесії, висловлювати своє ставлення до виступів оплесками, вигуками чи в будь-який інший спосіб, висловлювати зауваження депутатам, зобов’язані дотримуватися порядку і виконувати законні вимоги головуючого. У випадку порушення такого порядку запрошені особи, за рішенням сесії, можуть бути видалені із зали.

2.1.7. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою.

2.2. Чергові, позачергові сесії районної ради

2.2.1. Сесії скликаються головою ради при необхідності, але не менше як один раз на квартал.

2.2.2. Сесія може бути також скликана за пропозицією постійної комісії або не менше як однієї третини депутатів (12) від загального складу ради, а також голови районної  державної адміністрації. Пропозиція про скликання позачергової сесії подається в письмовому вигляді на ім’я голови. При цьому слід зазначити перелік питань, які пропонується внести на розгляд сесії.

Рішення про скликання позачергової сесії приймається головою не пізніше, як у двотижневий строк після подання звернення.

2.2.3. Першу сесію новообраної ради скликає голова районної виборчої комісії не пізніше як через місяць після обрання ради у правомочному складі.

2.2.4. У разі неможливості скликати сесію головою ради сесія скликається заступником голови:

1) за дорученням голови;

2) якщо голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених підпунктом 2.2.2. цього Регламенту;

3) якщо сесія не скликається головою у строки, передбачені підпунктом 2.2.1. цього Регламенту.

2.2.5. Сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менше однієї третини (12) складу ради або постійною комісією у разі, якщо у двотижневий строк голова заступник  голови не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у підпункті 2.2.2.

2.2.6. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

2.3. Підготовка питань на розгляд сесії ради

2.3.1. Суб’єктами подання проектів рішень на розгляд ради виступають голова ради, голова районної державної адміністрації, постійні або тимчасові комісії, президія ради, депутати та депутатські фракції.

2.3.2. Усі проекти рішень подаються до виконавчого апарату районної ради  керуючому справами виконавчого апарату районної ради  у двох екземплярах у паперовому та в електронному вигляді.

2.3.3. Проект рішення повинен містити:

- назву документу;

- преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі та нормативні акти із зазначенням статей, частин, пунктів та підпунктів;

- додатки (якщо вони є);

- пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності прийняття рішення;

- службову адресу та контактні телефони розробників проекту рішення та осіб, відповідальних за його супроводження.

2.3.4. Всі матеріали з питань порядку денного сесії повинні бути подані голові ради не пізніше як за 20 днів до початку роботи сесії, якщо головою не визначено інший термін, і, як правило, не пізніше як за три дні до початку роботи сесії подаються депутатам для вивчення і підготовки до обговорення.

Проект рішення, підготовлений районною державною адміністрацією, повинен бути завізований виконавцем (виконавцями), який готував проект рішення, начальником профільного управління або його заступником, заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Проекти рішень, ініційовані головою ради, президією, постійними або тимчасовими комісіями, депутатами, депутатськими фракціями, повинні бути завізовані виконавцями, які готували проект рішення.

2.3.5. Погодження проектів оформляють візами, що складаються з ініціалів та прізвища, особистого підпису особи, яка візує документ, і дати візування.

Додатки до проектів рішень підписують начальники управлінь і відділів райдержадміністрації, керівники установ і організацій, що подали відповідні питання на розгляд районної ради.

2.3.6. У виконавчому апараті районної ради проект рішення повинен бути завізований юристом, керуючою справами виконавчого апарату районної ради, заступником голови районної ради.

2.3.7. Тривалість опрацювання проекту рішення у виконавчому апараті районної ради не повинна перевищувати трьох робочих днів. У разі необхідності цей термін може бути продовжено головою районної ради на підставі обґрунтування заступника керівника виконавчого апарату районної ради (керуючого справами).

2.3.8. Розглянуті заступником голови районної ради проекти рішень у відповідності до вимог Регламенту подаються голові районної ради для направлення їх у відповідні профільні постійні комісії.

2.3.9. Постійні комісії районної ради в тижневий строк розглядають проект рішення. Постійна комісія може:

- підтримати проект рішення районної ради;

- відхилити проект рішення;

- дати доручення суб’єкту подання або членам комісії на доопрацювання проекту рішення;

- внести зміни до проекту рішення районної ради;

- відкласти розгляд питання для додаткового вивчення з виїздом на місце, запрошенням на засідання комісії суб’єктів подання, витребуванням додаткових матеріалів.

2.3.10. За результатами розгляду проекту рішення профільна постійна комісія районної ради, у разі його підтримання, направляє завізований головою постійної комісії проект рішення до відділу з організаційного, матеріально-технічного та правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату районної ради, а у разі відхилення – повертає його через цей відділ суб’єкту подання, долучивши до проекту рішення витяг з протоколу засідання постійної комісії з відповідним висновком.

2.3.11. У випадках, коли матеріали до питань порядку денного потребують значного редагування, або при виникненні інших обставин, через які матеріали не можуть бути подані депутатам за три дні до початку роботи сесії, вони, за погодженням з головою ради, як виняток, подаються депутатам у день проведення сесії.

2.3.12. Опрацьований відповідно до вимог Регламенту проект рішення, завізований головою профільної постійної комісії не пізніше як за 10 днів до пленарного засідання районної ради передається постійною комісією до виконавчого апарату районної ради керуючому справами виконавчого апарату районної ради  для його внесення в порядок денний сесії районної ради.     

2.4. Реєстрація депутатів. Відкриття сесії

2.4.1. Поіменна реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком кожного засідання, а також після обідньої перерви.

2.4.2. Якщо депутат не може взяти участь у роботі сесії, він зобов’язаний попередньо повідомити про це голову ради чи голову комісії, з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та децентралізації. 

2.4.3. Сесію відкриває і веде голова ради або заступник. Після відкриття сесії виконується Державний Гімн України. У виняткових випадках, передбачених підпунктом 2.2.5. цього Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи із 12 депутата, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради один з депутатів ради.

2.4.4. Першу сесію новообраної ради веде голова районної  виборчої комісії до моменту обрання голови ради.

2.5. Затвердження порядку денного сесії

2.5.1. Після відкриття сесії перед затвердженням порядку  денного відводиться до 15 хвилин для стислих (до 3 хвилин) виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп з внесенням пропозицій, повідомлень без прийняття рішень по них. За наполяганням фракцій оголошені ними заяви вносяться на обговорення в порядок денний відповідно до підпункту 2.5.3. пункту 2.5. розділу 2 Регламенту.

2.5.2. Після реєстрації депутатів та за наявності кворуму пленарне засідання ради починається із затвердження порядку денного. Пропозиції щодо порядку денного подає на пленарному засіданні голова ради або особа, що головує на сесії, керівники або уповноважені представники фракцій, груп.

2.5.3. Питання вважається внесеним до порядку денного сесії, якщо за нього проголосувало більше однієї третини депутатів, присутніх на засіданні.

2.5.4. Порядок денний сесії після обговорення затверджується або, у разі необхідності, змінюється за результатами голосування депутатів більшістю (19) голосів від загального складу ради.

2.6. Ведення пленарних засідань

2.6.1. Порядок роботи сесії визначається безпосередньо на пленарному засіданні. Обідня перерва 1 година.

2.6.2. Відповідно до затвердженого порядку денного з кожного питання виголошується доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інформація з питань порядку денного.

Після закінчення виступу доповідача (співдоповідача) депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації тощо.

Усні запитання подаються після надання депутату слова  головуючим на сесії, письмові - подаються головуючому і на його розсуд оголошуються або передаються доповідачу.

2.6.3. Головуючий надає слово для виступу і стежить за  додержанням встановленого Регламенту, надає слово для оголошення запитів і довідок, що надійшли у письмовій формі, ставить питання на голосування і оголошує його результати.

2.6.4. Під час засідань сесії головуючий забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам в обговоренні питань. Він не має права переривати виступи депутатів, а також коментувати їх, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу час. У таких випадках головуючий після попередження позбавляє промовця слова. Головуючий має право брати участь в обговоренні на загальних засадах.

2.6.5. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.

Уповноважений депутатською фракцією, групою представник має право додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою, безпосередньо перед голосуванням, а також один раз виступити в обговоренні кожного питання порядку денного.

2.6.6. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

1) доповідь - до 15 хвилин;

2) співдоповідь - до 7 хвилин;

3) запитання та відповіді з доповіді та співдоповіді - до 20 хвилин;

4) обговорення доповіді - до 30 хвилин;

5) виступи в обговоренні - до 3 хвилин;

6) повторні виступи - до 1 хвилини;

7) запитання - до 1 хвилини;

8) відповіді на запитання - до 1 хвилини;

9) довідка - до 2 хвилин;

10) репліка за порядком ведення - до 1 хвилини.

Сесія може встановити й інший час обговорення окремих питань.

Депутатська фракція, група має право ставити на голосування питання про перерву (на 15 хв.) в роботі засідань сесії для нарад i консультацій тільки один раз з кожного питання порядку денного.

Вимога про оголошення перерви на вимогу не менш як 12  депутатів є обов’язковою підставою для її задоволення.

2.6.8. Якщо після припинення обговорення на виступі наполягає один з депутатів або голова постійної депутатської комісії, чи голова фракції, групи,  їм надається до 3 хвилин. Таких виступів може бути не більше одного від кожної фракції.

2.6.9. Після повторного припинення обговорення воно може  бути поновлене на вимогу не менше половини депутатів, присутніх на засіданні, на термін не більше 15 хвилин.

2.6.10. Перед голосуванням про припинення обговорення головуючий інформує присутніх про кількість депутатів, що виступили.

2.6.11. Після припинення дебатів перед голосуванням доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово до 3 хвилин.

2.6.12. Перед обговоренням кожного питання головуючий може поставити на голосування зміну часу на доповіді i виступи та встановлення часу на розгляд цього питання.

2.6.13. Перед закінченням пленарного засідання відводиться час до однієї години для оголошення депутатських заяв та запитів.

2.7. Розгляд в першому і другому читанні

2.7.1. Розгляд проекту рішення в першому читанні відбувається згідно з порядком, викладеним вище. При цьому доповідач і  співдоповідач визначаються головою ради, президією, постійною комісією, фракцією або головою районної державної адміністрації.

2.7.2. Результатом прийняття рішення ради у першому читанні може бути відхилення проекту, прийняття його за основу або прийняття в цілому. У разі відхилення проекту, він передається на доопрацювання в постійні комісії чи до районної державної адміністрації.

2.7.3. У випадку прийняття проекту за основу, зауваження і доповнення, що надійшли під час обговорення, а також подані у письмовій формі після обговорення, розглядаються й узагальнюються в постійних комісіях (комісії) або в районній державній адміністрації і з відповідними висновками вносяться на розгляд у другому читанні.

2.7.4. Під час розгляду у другому читанні доповідач інформує про всі зауваження та доповнення як враховані, так і відхилені під час попереднього розгляду, і висловлює відповідну мотивацію. Кожна з поправок на вимогу де­путатів ставиться на голосування 
 сесії. У випадку, якщо проект складається з окремих частин і до однієї з них під час другого читання затверджується поправка, ця частина ставиться на голосування сесії в її остаточному варіанті. Після голосування за поправки проект ставиться на голосування в цілому. У разі його відхилення, він може бути повернений на нове доопрацювання або знятий з розгляду.

2.7.5. Поправка, що надійшла після розгляду проекту у відповідній комісії чи в районній державній адміністрації, може бути поставлена на голосування під час другого читання, якщо її підтримало не менше однієї третини (12) депутатів, або одна із фракцій.

2.7.6. Пропозиції ставляться на голосування, якщо їхні автори наполягають на цьому, і коли такі пропозиції відповідають чинному законодавству.

2.8. Порядок голосування

2.8.1. На сесії з усіх питань проводиться відкрите особисте  голосування, якщо перед голосуванням депутатами не визначено іншої процедури голосування. Голосування може бути простим, рейтинговим, поіменним, таємним.

2.8.2. Для здійснення голосування (відкритого, рейтингового, таємного, поіменного) з числа депутатів утворюється лічильна комісія. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням. На своєму засіданні лічильна комісія обирає голову, заступника і секретаря.

2.8.3. На вимогу не менше однієї третини (12) депутатів ради проводиться поіменне голосування.

Поіменним є голосування з документальним підтвердженням вибору кожного з депутатів, що голосує. Поіменне голосування проводить головуючий на сесії. При проведенні поіменного голосування, після оголошення головуючим прізвища депутата, 
 депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір “за”, “проти” або “утримався”, про що головуючим робиться відповідна позначка в списку поіменного голосування.

Результати поіменного голосування за рішенням сесії можуть публікуватися в засобах масової інформації.

2.8.4. Рейтинговим є голосування кількох пропозицій або  поправок у порядку їх внесення, що стосуються одного і того ж  питання і виключають одна одну (альтернативні пропозиції). 
           Прийнятою для подальшого розгляду вважається пропозиція (альтернатива), яка отримала більшість голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні.

Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятою для подальшого розгляду, не надійшло жодної пропозиції чи поправки, вона вважається прийнятою в цілому, в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюється на загальних засадах, без врахування голосування про її прийнятність для розгляду. Рейтингове голосування може застосовуватися за умов підтримки такої форми голосування не менше однієї третини депутатів ради, присутніх у залі засідань.

2.8.5. При таємному голосуванні виготовляються спеціальні бюлетені, зміст яких визначається сесією. Форма бюлетеня, час, місце і порядок голосування визначаються лічильною комісією і оголошуються на сесії. Кожен депутат може отримати лише один бюлетень.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає відповідний протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Члени лічильної комісії можуть висловити окрему думку. Після доповіді голови лічильної комісії відповідний протокол затверджується сесією.

Відмова від підпису протоколу одним або декількома членами лічильної комісії не є підставою для визнання результатів голосування нечинними, якщо є понад половину підписів членів лічильної комісії.

2.9. Прийняття рішень

2.9.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2.9.2. Рішення з процедурних питань приймається не менше як однією третиною депутатів (12) від загального складу ради.

2.9.3. Рішення з питання, що не має процедурного характеру, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини (19) депутатів від загального складу ради.

2.9.4. Рішення ради можуть прийматися відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

Таємне голосування проводиться:

1) у випадках, передбачених пунктами 1, 29, 31 частини першої статті 43, статтями 55, 56 та частиною другою статті 72 Закону  України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

2) на вимогу не менше однієї третини (12) депутатів;

3) в інших випадках, передбачених законодавством.

Порядок голосування встановлюється сесією.

2.9.5. Рішення, що не одержали потрібної кількості голосів, відхиляються або повертаються на доопрацювання розробникам чи у постійні комісії.

2.9.6. Рішення ради підписуються головою ради, у разі його відсутності заступником голови ради, у разі їх відсутності  депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні відповідно до підпункту 2.4.3. цього Регламенту.

2.9.7. Депутат голосує особисто за результатами розгляду  питання на пленарному засіданні.

2.9.8. Прийняті радою регуляторні акти, нормативно-правові та інші акти офіційно оприлюднюються в газеті “Новини Підгір'я” або на сайті районної ради не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа і набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо ними не встановлено більш пізнього строку введення їх у дію. При необхідності акти районної ради можуть бути опубліковані в інших засобах масової інформації.

Інформація про скасовані судами акти районної ради підлягає опублікуванню в газеті “Новини Підгір'я” або на сайті районної ради не пізніше п'яти робочих днів з дня набрання рішеннями судів законної сили.

Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

  

{Пункт 2.9.8 Розділу 2.9. Регламенту викладено в редакції згідно із Рішенням № 74-3/2016 від 03.03.2016}

 

Розділ 3. Посадові особи районної ради

3.1. Голова ради

3.1.1. Голова ради обирається з числа депутатів ради у межах строку повноважень ради і виконує свої обов’язки до обрання голови ради нового скликання та працює у раді на постійній основі. Вибори голови здійснюються шляхом таємного голосування. Голова ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

3.1.1.1. Висунення кандидатур здійснюється депутатами, групами депутатів та само висуванням.

3.1.1.2. Якщо в результаті голосування більше як по двох кандидатурах на посаду голови ради жодна не набере необхідної кількості голосів, таємне голосування проводити по двох кандидатурах, які отримають найбільшу кількість голосів депутатів. 

3.1.1.3. У разі коли дві кандидатури отримали однакову кількість голосів проходить переголосування, але не більше двох разів.

3.1.1.4. Якщо в результаті голосування другий і третій кандидат набирають однакову кількість голосів, то серед них проводиться проміжне голосування, щоб визначити другого кандидата на другий тур.

3.1.1.5. Якщо і в цьому випадку не буде обрано голову ради, проводяться повторні вибори.

3.1.1.6. Якщо кандидат на посаду голови ради один раз зняв свою кандидатуру, то він не може більше висуватися на посаду голови  ради.

3.1.1.7. Виступи кандидатів на посаду голови ради до 10 хв.

3.1.1.8. Обговорення висунутих кандидатур на посаду голови ради (не більше 3 виступів по кандидатурі на посаду голови тривалістю до 5 хв. кожен.).

3.1.1.9. Кандидат на посаду голови ради має право на заключне слово до 3 хв.

3.1.2. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менше двох третин (24) депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

3.1.3. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше однієї третини (12) депутатів від загального складу ради.

3.1.4. Голова ради:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її  розгляд, доведення  рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організує подання депутатам  допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) організує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення);

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату та за рішенням сесії інших коштів;

12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

17) видає розпорядження у межах своєї компетенції;

18) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом ради, а на вимогу не менше як третини (12) депутатів - у визначений радою термін;

 

{Підпункт 18 Пункту 3.1.4. Розділу 3.1. Регламенту викладено в редакції згідно із Рішенням № 74-3/2016 від 03.03.2016}

 

19) вирішує інші питання, доручені йому радою.

3.2. Заступники голови ради

3.2.1. Заступник голови ради обирається радою в межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради, крім випадків дострокового припинення його повноважень. Обрання заступника голови ради здійснюється за представленням голови ради кандидатури для обрання на посаду заступника голови. Заступник голови ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

3.2.2 Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, якщо за його звільнення проголосувало не менше двох третин (24) депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше однієї третини (12) депутатів від загального складу ради або голови ради.

3.2.3. Заступник голови ради працює на постійній основі. При відсутності голови ради або  неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, повноваження голови ради здійснює його заступник.

Розділ 4. Органи ради

4.1. Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” для виконання покладених на неї  функцій районна рада створює свої органи.

4.2. Органами районної  ради є:

1) президія районної  ради;

2) постійні комісії районної ради;

3) тимчасові контрольні комісії районної ради;

4.3. Положення про органи ради, структура і чисельність та витрати на їх утримання затверджуються рішеннями ради.

Розділ 5. Президія ради

5.1. Рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим  органом ради, який попередньо розглядає та погоджує пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають рекомендаційний характер.

5.2. До складу президії ради входять голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, голови або уповноважені представники депутатських фракцій чи груп. Президія ради діє на основі положення про неї, що затверджується радою.

Розділ 6. Виконавчий апарат ради

6.1.Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

6.2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення  діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

6.3. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його  структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

6.4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

Розділ 7. Постійні комісії ради

7.1.Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

7.2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника, секретаря і членів комісії.

7.3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова ради, заступник голови ради.

7.4.Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань. Їх голови виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

7.5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

7.6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до компетенції ради, районної державної адміністрацій, сільських, селищних рад, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

7.7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності необхідні матеріали та документи.

7.8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами,  установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії. При відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

7.9. Засідання постійної комісії скликається при необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини  від загального складу комісії.

7.10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні  комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

7.11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений термін відповідно до чинного законодавства.

7.12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

7.13.  Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

7.14. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положеннями про постійні комісії, що затверджуються радою не пізніше як на другій сесії.

7.15. Радою утворені такі постійні комісії з рекомендованим  кількісним складом  за пропорційним принципом:

-          з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та децентралізації;

-          з питань охорони здоров’я  та соціального захисту;

-          з питань землекористування, лісового господарства, природніх ресурсів, агропромислового комплексу та екології;

-          з питань освіти, культури, релігії, молоді, спорту і засобів масової інформації;

-          з питань архітектури, транспорту, туризму  та комунального господарства;

-          з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

7.16. Депутат може брати участь в роботі іншої комісії з правом дорадчого голосу.

7.17. Висновки і рекомендації постійних комісій, протоколи їх засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

            {Розділ 7 Регламенту доповнено пунктом 7.17. згідно із Рішенням № 74-3/2016 від 03.03.2016}

Розділ 8. Тимчасові контрольні комісії ради

8.1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень районної ради. Тимчасові контрольні комісії подають звіти і  пропозиції на розгляд ради.

8.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини (12) депутатів від загального складу ради.

8.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

8.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради  припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

   Розділ 9. Депутат ради

9.1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством.

9.2. Депутат представляє інтереси територіальної громади району, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органах, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім голови, заступника голови ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради та є куратором однієї сільської чи селищної ради.

9.3. На час сесій, засідань президії та постійних і тимчасових комісій ради депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків. За кожне відвідування сесії районної ради депутату відшкодовується добові витрати за рахунок районного бюджету.

9.4. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій та президії ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

9.5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, районна рада може розпочати процедуру відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

9.6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

9.7. Депутат має право звернутися із запитом до керівників рад та їх органів, сільського, селищного голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної  державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

9.8. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, які встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

9.9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради і передані у письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

9.10. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів, окрім тих, що становлять державну таємницю. За рішенням відповідної комісії депутат має право отримати доступ на територію режимного об’єкта.

9.11. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законами.

Розділ 10. Депутатські фракції і групи

10.1. Депутати можуть добровільно об’єднуватися у депутатські фракції і групи, на основі єдності поглядів, за належністю до тієї чи іншої громадської організації, політичної партії, за політичною спрямованістю. 

10.2. Фракція і група набуває відповідних прав після оприлюднення головуючим на пленарному засіданні рішення про об’єднання депутатів у фракції і групі, яке попередньо передбачає:

1) письмове подання, підписане депутатами фракції і групи, про  сформування депутатської фракції і групи із зазначенням її назви, персонального складу;

2) ознайомлення сесії ради зі списком фракції і групи.

10.3. До депутатської фракції, групи  повинно входити не менше 2 депутатів.

10.4. Фракції і групи мають право:

1) вносити для обговорення на сесії питання, що виходять за межі компетенції депутатських комісій, та у разі незгоди з думкою комісій. Внесення таких питань ставиться на голосування;

2) додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою, безпосередньо перед голосуванням;

3) отримувати фактичні матеріали про діяльність структур ради, районної державної адміністрації;

4) визначати уповноважених представників для виступу, надання консультацій тощо;

5) вносити на розгляд сесії проекти рішень ради з питань, які обговорюються на сесії;

6) ставити на голосування питання про перерву (на 15 хв.) в роботі засідань сесії для нарад і консультацій тільки один раз з кожного питання порядку денного;

7) дати можливість своєму представникові один раз виступити в обговоренні кожного питання порядку денного.